مسئول واحد توانمندسازی اساتید

 

نام و نام خانوادگي: سهیلا احسان پور

مدرك تحصيلي: کارشناسی ارشد

 

رشته تحصيلي: مامایی

 

شرح وظايف:

·        برنامه ریزی مناسب جهت انجام نیازسنجی بلند مدت و کوتاه مدت کارگاه‌های آموزشی

·        برنامه ریزی کارگاه های توانمندسازی برحسب نیاز اساتید

·        هماهنگی با مدیر مرکز در راستای  ارائه عناوین کارگاه های پیشنهادی در هر شش ماه و ارتقا کیفیت کارگاهها

·        هماهنگی با مدیر مرکز در راستای  ارتقا فرایند ثبت نام، اجرا و ارزشیابی کارگاه های توانمندسازی

·        هماهنگی با مسئولین توسعه آموزش پزشکی دانشکده ها جهت برگزاری کارگاه های موردی در دانشکده ها

·        نظارت بر امور مربوط به برگزاری کارگاههای آموزشی

·         نظارت برنحوه انجام حضور و غیاب، ارزشیابی و صدورگواهی کارگاه‌ها

·        بررسی نتایج  ارزشیابی کارگاه­ها و ارتقا سطح کارگاه ها

·        ارائه مشاوره به اعضا محترم هیات علمی جهت اخذ امتیاز لازم جهت ارتقا و ترفیع پایه

 

شماره تماس:

 

پست الكترونيك:   ehsanpour[@]‎nm.mui.ac.ir

 

آدرس: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، اتاق ۳۰۲