مشارکت فعال دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در نوزدهمین همایش آموزش پزشکی و یازدهمین جشنواره شهید مطهری

در نوزدهمین همایش آموزش پزشکی و یازدهمین جشنواره شهید مطهری غرفه کلان منطقه هفتم میزبان وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و هئیت همراه جهت بازدید از دستاوردهای این کلان منطقه به ویژه برنامه های تحول و نوآوری در آموزش بود. ضمن آنکه سمپوزیوم اعتبار بخشی با مسئولیت سرکارخانم دکتر چنگیز و مشارکت دکتر یوسفی، دکتر یمانی و آقای منصوری از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار شد. در روز دوم همایش کشوری آموزش پزشکی نیز سخنرانی کلیدی با عنوان برنامه درسی پنهان فرصت یا چالش توسط سرکار خانم دکتر یمانی ارائه شد.