معرفی واحد آموزش بالینی

 

نقش دانشگاه‌های علوم پزشکی در توانمند ساختن دانش‌آموختگان برای قبول نقش‌های خطیر شغلی، از اهمیت و حساسیت ویژه‌ای برخوردار است و آموزش بالینی، نقش اساسی و مهم در تحقق این امر دارد. در این راستا مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی به عنوان یک مرکز علمی، فعالیتها و خدمات متنوعی را ارائه می دهد. این مرکز حمایت‌های تخصصی خود را در زمینه توسعه فعالیت‌های آموزشی، با هدف بهبود کیفیت آموزش از طریق برنامه ریزی، ارزشیابی، سازمان دهی و پژوهش فراهم می‌سازد. بنابراین مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی می‌تواند نقش مهم و حساسی در ارتقا آموزش بالینی و نهایتا آموزش گروه‌های پزشکی ایفا نماید.  واحد آموزش بالینی مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با طراحی و اجرای برنامه‌های علمی رسیدن به این هدف را تسریع  می نماید. واحد آموزش بالینی یک واحد آکادمیک است و این واحد، طراحی فعالیت های اجرایی و مطالعات پژوهشی در حوزه آموزش بالینی را با هدف ارتقا آموزش در عرصه های بالینی و از طریق تدوین و استفاده از بهترین شواهد برای مشکلات آموزش بالینی هدایت می‌کند.

 

 

ارزشها :

تکریم انسانیت بیمار در فرایند آموزش بالینی و دیده نشدن بیمار به عنوان یک ابزار آموزشی

دادن حق رضایت آگاهانه به بیمار برای مشارکت در فرایند آموزشی

اولویت قرار دادن مراقبت بیمار در فرایندهای آموزشی

ترویج کارتیمی و آموزش بین حرفه ای

مشارکت همه جانبه اساتید در فرایند ارتقا آموزش بالینی

احترام به پرسنل درمانی و مشارکت آنان در فرایندهای آموزشی

اولویت دادن به ارتقا سلامت جامعه از طریق آموزش بالینی

اولویت دادن به استفاده از شواهد علمی معتبر در ارتقا آموزش

توجه به نیازهای جامعه در تعیین اهداف آموزشی و پاسخگو بودن در آموزش

تربیت نیروی انسانی با تاکید بر یادگیری منش حرفه ای

تربیت نیروی انسانی با تاکید بر یادگیری مهارت یادگیری خود راهبر و یادگیری مادام العمر

 

 

اهداف:

ارتقای جایگاه علمی دانشگاه در حوزه آموزش بالینی در سطح ملی و بین المللی

ارتقای کمی و کیفی پژوهش در حوزه آموزش بالینی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تدوین و بازنگری راهنماها، دستورالعمل‌ها و ابزارهای لازم برای توسعه آموزش بالینی مبتنی بر بهترین شواهد

ارتقای مداوم آموزش بالینی با استفاده از به کار بستن دانش‌های جدید تدریس در آموزش بالینی

توانمندسازی اعضای هیات علمی بالینی در ارتباط با آموزش بالینی با طراحی و اجرای دوره های آموزشی

ایجاد پایگاهی جهت مشاوره‌های فردی به اساتید برای رفع نیازهای آموزشی آنان در زمینه آموزش بالینی

طراحی و اجرای طرح‌های ارزشیابی برنامه‌های آموزش بالینی در گروههای مختلف

توسعه تعاملات و نظارت بر مراکز توسعه دانشکده‌ها و مراکز درمانی با هدف حمایت تخصصی از فعالیت‌هایی که در جهت ارتقا آموزش بالینی انجام می‌دهند