معرفی واحد ارزشیابی اساتید

 

 

اعضای هیات علمی به عنوان مهمترین نیروی انسانی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در تحقق اهداف عالی دانشگاهها که همانا توسعه پایدار و همه جانبه کشور می باشد، بسیار موثر می باشند. بنابراین موفقیت دانشگاهها، قویا وابسته به توانمندیهای اساتید و  بهبود و ارتقاء مستمر عملکرد ایشان می باشد. از طرفی ارتقاء سطح كيفيت آموزش و تربيت نيروي متخصص در راستاي نيازهای جامعه از جمله رسالتهای دانشگاهها است، که در برنامه راهبردی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیز به آن اشاره شده است.به همین دلیل حفظ و ارتقاي كيفيت آموزش از وظايف اصلي اعضای هیات علمی و  نظام آموزشی محسوب می شود. برای حفظ و ارتقاء کیفیت آموزش، برخورداري دانشگاه از نظام منسجم و جامع ارزشيابي استاد لازم و ضروری می باشد. هرچند ارزشیابی استاد در حیطه آموزش دارای هدفِ ارتقاء سطح کیفی آموزشها و بهبود فرایند یاددهی – یادگیری و نهایتا تربیت دانش آموختگانی با توانمندی بیشتر و موثرتر می باشد، نظام ارزشیابی اساتید در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با دو هدف اصلی ذیل طراحی و اجرا گردیده است.

۱- ارتقاء و بهبود عملکرد اعضای هیات علمی

۲- کمک به تصمیم گیریهای مدیریتی به منظور تامین پاسخگویی اجتماعی نظام آموزشی دانشگاه

در این نظام لازمست ارزشیابی ها به صورت مستمر و با استفاده از روشهای ارزیابی مختلف که دارای پایایی و روایی لازم میباشند انجام گیرد و در آن دیدگاههای دست اندرکاران مختلف لحاظ شود.

 

تاریخچه:

سابقه تأسیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به سال ۱۳۲۵، زمان تشکیل آموزشگاه عالی بهداری بر می گردد ولی اولین شواهد دال بر ارزشیابی استاد به سال ۱۳۴۲ مربوط می شود.  دکتر کثيري در کتاب عشق نهفته (مروري بر زندگينامه ي دکتر حکمي) مدرکي را ارائه مي دهد که در سال ۱۳۴۲( ۸ سال قبل از دانشگاه بوعلی همدان که به عنوان اولین دانشگاه دارای ارزشیابی استاد در ایران شناخته می شود) دانشجويان دکتر حکمي در دانشکده پزشکي دانشگاه اصفهان، ايشان را ارزشيابي نموده و مسئول وقت بر اساس نتايج آن، اين استاد را مورد تشويق قرار داده است. این اسناد نشان دهنده اهمیت ارزشیابی و تاکید پیشکسوتان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بر این مهم می باشد.

نظام ارزشیابی استاد در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به شکل رسمی از سال ۱۳۶۸ با نظرسنجی از دانشجویان آغاز شد و طی سالهای بعد با تغییراتی روبرو شد از جمله این تغییرات، نظرسنجی از مدیران و حتی در دوره ای نظرسنجی از همکار و خودارزیابی بوده است. در حال حاضر ارزشیابی استاد توسط مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی  و با همکاری مستقیم دانشکده ها هدایت و اجرا می گردد.

 

 

ارزشها :

·         تكيه بر ارزشها و مباني ديني و فرهنگي

·         رعایت عدالت در قضاوت

·         رعایت حقوق انسانها

·         اولویت دادن به آموزش با کیفیت

·         حفظ شان و منزلت اعضای هیات علمی

·         احترام به دانشجویان و نظرات ایشان

 

 

اهداف:

·        ارتقاء مستمر اجزاء سیستم ارزشیابی استاد در سطح دانشگاه

·        نظارت بر انجام بهینه ارزشیابی استاد در دانشکده ها

·        جلب مشارکت اساتید در طراحی و بهبود فرایندها

·        جلب مشارکت دانشجویان در جنبه های مختلف ارزشیابی استاد

·        بازنگری و بهبود مداوم روشها وابزارهای ارزشیابی استاد

·        تقویت نقش ارزشیابی استاد در بهبود عملکرد آموزشی از طریق ارائه بازخورد مؤثر

·        پاسخگویی مناسب به ذینفعان ارزشیابی استاد در سطح دانشگاه