معرفی واحد ارزشیابی برنامه و اعتباربخشی

 

ارزشیابی؛ فرایند تعیین کردن،بدست آوردن و فراهم ساختن اطلاعات توصیفی و قضاوتی در مورد ارزش و مطلوبیت اهداف،برنامه‎ها،نحوه اجرا و نتایج به منظور هدایت تصمیم‏گیری،خدمت در جهت پاسخگویی نیازها و درک بیشتر از پدیده‎های مورد بررسی است. دو مورد از انواع ارزشیابی‏ های آموزشی، ارزشیابی برنامه و ارزشیابی موسسه است. به منظور پويا نمودن عملكردها و ارتقاي سطح كيفي دانشگاه‌ها، خصوصاً دانشگاههاي علوم پزشكي كه ارتباط تنگاتنگي با سلامت جامعه دارند، نياز به يك سيستم ارزشیابی كيفيت نمايان مي‌شود. الگویاعتباربخشی (Accreditation)یکی از الگوهای مورد استفاده در ارزشیابی برنامه و موسسه است. استانداردها اساس اعتباربخشی را تشکیل می دهد و در اعتباربخشی مؤسسه‎ای به گونه‎ای است که تمامی ابعاد دانشگاه که متوجه امر آموزش دانشجویان است را در بر می گیرد. در اعتباربخشی برنامه‎ای، برنامه آموزشی خاصی مانند برنامه آموزشی کارشناسی یک رشته، مورد ارزشیابی قرار می‎گیرد. بدین ترتیب در اعتباربخشی برنامه‎ای تنها به استانداردهای ارزشیابی متناسب با آن برنامه آموزشی توجه می‌شود.الگوی اعتباربخشی طی دو مرحله ارزشیابی درونی و ارزشیابی بیرونی انجام میشود. در مرحله ارزشیابی دروني، با توجه به رسالت و هدفهای سازمان، كيفيت عوامل تشكيل دهنده نظام (برنامه، سازمان يا مؤسسه) به وسيله خود اعضاي تشكيل دهنده نظام ارزيابي مي‏شوند. در مرحله ارزشیابی بیرونی هيأت همگنان از خارج از نظام مورد ارزيابي، به بازديد نظام مي‏پردازند و ضمن بررسي گزارش ارزيابي دروني، گزارش رسمي ارزيابي نظام دانشگاهي را تدوين مي‏كنند. دانشگاه علوم پزشكي اصفهان با محوریت مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي مبادرت به انجام ارزشیابی برنامه و ارزشیابی موسسه‏ ای می نماید. متخصصان ارزشیابی این مرکز ضمن معرفی شیوه‌ها و روش‌های مناسب برای ارزشیابی برنامه و موسسات، در طراحی و اجرای ارزشیابی برنامه‌ها و موسسات فعالیت می‌کنند.