معرفی واحد ارزشیابی دانشجو

معرفی واحد:

یکی از وظایف مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی توجه به مقوله ارزشیابی است و یکی از انواع ارزشیابی ها، ارزشیابی از فراگیران است. تقويت، به روز رساني و ارتقاي كيفيت برنامه های ارزيابي فراگيران نقش مهمی در ارتقاء آموزش در سطح دانشگاه دارد. نتایج پژوهش های مختلف بيان گر لزوم تعامل فعال تر ساختارهاي فني آموزشي مانند مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی با مدرسين در زمينه انجام دقيق تحليل آزمون مي باشد. در این راستا لازم است در طراحي و اجراي آزمون ها، راهكارهايي براي بهبود دانش اساتيد در مورد ارزيابي دانشجويان اتخاذ گردد. از طرفی در سيستم‌هاي نظام آموزش عالي كشور، نظام ارزيابي و امتحانات چالش های جدی را پیش روی مسئولین و دست اندرکاران و متولیان آموزش پزشکی کشور قرار داده است و یکی از مطالبات جدی جامعه نیز توجه ویژه به برگزاری این آزمون ها در کمال صحت و امنیت می باشد. علاوه بر این موارد، توجه به نقش حساس و مهم دانش آموختگان رشته های مختلف علوم پزشکی در حفظ و ارتقاء سلامت جامعه منجر به ايجاد مطالبات اساسي و جدّي در حوزه آزمون ها شده است. بنابر این واحد ارزشیابی دانشجو در راستای پاسخگویی به این چالش ها فعالیت می نماید.

 

 

ارزشها :

تكيه بر ارزشها و مباني ديني و فرهنگي

رعایت عدالت در قضاوت

رعایت حقوق انسانها

اولویت دادن به ارزشیابی با کیفیت

حفظ شان و منزلت اعضای هیات علمی

احترام به دانشجویان و نظرات ایشان

 

 

اهداف:

ارتقاء کیفیت آموزش و پژوهش در حوزه آزمون ها در دانشگاه

ارتقاء‌ كيفيت آزمون هاي نظری، عملی و بالینی دانشگاه

ارتقاء کیفیت آموزش و پژوهش در حوزه آزمون ها در سطح کشور با همکاری مرکز سنجش آموزش پزشکی

ارتقاء طراحی و اجرای آزمون های کشوری با همکاری مرکز سنجش آموزش پزشکی