معرفی واحد برنامه ریزی درسی

 

برنامه ریزی فرآیندی است مداوم، حساب شده، منطقی، جهت دار و دورنگر به منظور ارشاد و هدایت فعالیت های جمعی برای رسیدن به هدف های مطلوب که جزء جدایی ناپذیر هر سازمان است و موجب سرعت بخشیدن به تحقق اهداف می شود. برنامه ریزی درسی (Curriculum Planning) عبارت است از سازمان دهی یک سلسه فعالیت های یاددهی- یادگیری به منظور ایجاد تغییرات مطلوب در رفتار یادگیرنده ها و ارزشیابی میزان تحقق این تغییرات. واحد برنامه ریزی درسی به عنوان یکی از واحدهای مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه با توجه به نقش نظارتي و مشاوره اي آن، در خصوص نظارت بر روند راه اندازي  رشته های جدید، بازنگری برنامه های درسی و طراحي برنامه هاي درسي رشته هاي جديد در دانشگاه، فعال بوده و اين مهم را با توجه به شيوه نامه مصوب مرتبط و از طريق بررسي كارشناسي برنامه هاي درسي و مستندات ارائه شده، ارائه بازخورد، مشاوره و پايش فرايند مـذكـور، جـامـه عمـل مـي پوشاند.