معرفی واحد توانمندسازی اساتید

 

از جمله اهداف مراکز مطالعات توسعه آموزش پزشکی در دانشگاه‌ها، تدوين برنامه‌هايي براي حفظ و ارتقا توانايي هاي آموزشي اساتيد دانشگا‌ه‌ها مي‌باشد. واحد توانمندسازی اعضای هیات علمی مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه در راستای شرح وظایف مراکز توسعه دانشگاهها و با توجه به دستورالعمل اجرايي آيين نامه طرح دانش افزايي و توانمندسازي اعضاي هيأت علميموسسات آموزشي و پژوهشي، متولي برگزاري دوره هاي عمومي(مهارتي) توانمندسازی اساتید مي باشد. اين دوره ها شامل ۵ عنوان: ضوابط و مقررات دانشگاهي، روشها و فنون تدريس، روش و مديريت تحقيق، ارزيابي فعاليت هاي آموزش و پ‍‍‍ژ‍وهشي و مديريت اطلاعات علمي و منابع الكترونيكي است. دوره های توانمندسازی بر اساس  نیازسنجی آموزشی که با روشهای مختلف و به صورت مداوم از دانشکده ها و اعضای هیأت علمی انجام می شود طراحی و اجرا می گردد.

برنامه توانمندسازي اعضاي هيأت علمي در سه سطح با نظر كارشناسي جمعي از متخصصان در مديريت مطالعات و توسعه آموزش پزشكي طراحي و تدوين گرديده است. نظر به تحولات سريع در حوزه آموزش پزشکی، برنامه کارگاه­های آموزشی در هر سطح قابل انعطاف می باشد و بر حسب نياز و شرايط، بازنگري می­شود.

 

اهداف

آشنا نمودن اعضاي هيأت‌علمي با قوانين و مقررات دانشگاهی

ارتقاي دانش، نگرش و مهارت‌هاي  اعضاي هيأت‌علمي در حوزه ياددهي- يادگيري

ارتقاي دانش، نگرش و مهارت‌هاي  اعضاي هيأت‌علمي در حوزه پژوهشي

ارتقاي دانش، نگرش و مهارت‌هاي  اعضاي هيأت‌علمي در حوزه ارزشيابي فعالیتهای آموزشی و پژوهشی

ارتقاي دانش، نگرش و مهارت‌هاي  اعضاي هيأت‌علمي در حوزه مدیریت اطلاعات علمی و منابع الکترونیک

ايجاد زمينه رشد مداوم حرفه‌اي اعضاي هيأت‌علمي