معرفی واحد هماهنگی دفاتر توسعه آموزش

 

اشاعه فرهنگ آموزش و تسري انديشه هاي نوآورانه به تمامي لايه هاي يك نظام دانشگاهي، مقوله بسيار مهمی می باشد. دفاتر توسعه آموزش كه از ابتدا در دانشكده ها مستقر شدند و به تدريج در بيمارستان هاي آموزشي نيز پا به عرصه وجود نهادند، به عنوان كانون هاي مجري سياست هاي كلان آموزشي دانشگاه، نقش مهمي در تسريع نوانديشي و نوآوري در عرصه آموزش دانشكده ها و بيمارستان ها دارند. به گونه اي كه انتظار مي رود در سايه ايفاي اين نقش، ارتباطي كامل و دو سويه ميان مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه و دانشكده ها و بيمارستان ها، محقق شود. یکی از وظایف مراکز توسعه آموزش پزشکی دانشگاه ها، نظارت بر عملکرد و هماهنگ نمودن فعالیت های دفاتر توسعه آموزش تابعه می باشد.در راستای این وظیفه، واحد هماهنگی دفاتر توسعه در مرکز توسعه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، از زمان تشکیل EDOدانشکده ها شروع به فعالیت نموده است.