هفدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و جشنواره آموزشی علوم پزشکی