همایش کشوری آموزش پزشکی پاسخگو

همایش کشوری آموزش پزشکی پاسخگو در تاریخ ۲۴ لغایت ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۷ در تبریز برگزار میشود.

آدرس سایت همایش