پذیرش دانشجو از میان اعضای محترم هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی سرار کشور

 

 

 

 

 

 

دانشگاه مجازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، از طریق بررسی سوابق آموزشی و پژوهشی (C.V) در مقطع کارشناسی ارشد رشته یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی جهت بهمن ماه ۹۸ از میان اعضای محترم هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی سرار کشور دانشجو می پذیرد.
ثبت نام از طرق ارسال CV  به پست الکترونیک vums@sums.ac.ir
شروع دوره از بهمن ماه سال تحصیلی ۹۸-۹۹ می باشد.