کارشناس مسئول

 
کارشناس مسئولخانم فريبا فرهاديان

کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

آدرس پست الکترونیکf_farhadian[@]‎edc.mui.ac.ir

آدرسدانشگاه علوم پزشكي اصفهان، مديريت مطالعات و توسعه آموزش پزشكي،طبقه همکف، اتاق ۱۱۳

تلفن تماس: ۳۷۹۲۳۳۷۹