کارشناسان واحد توانمندسازی اساتید

 

نام و نام خانوادگي: مریم تیموری

 

مدرك تحصيلي: کارشناسی ارشد

 

رشته تحصيلي: برنامه ریزی آموزشی

 

شرح وظايف:

·        نیازسنجی جهت تعیین کارگاههای مورد نیاز اساتید دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

·        برنامه‌ریزی و زمان‌بندی کارگاه‌های آموزشی باتوجه به سطح‌بندی حیطه‌ها

·        اطلاع‌رسانی کارگاه‌ها به تمامی افراد ذینفع

·        هماهنگی امور مربوط به برگزاری کارگاههای آموزشی

·        هماهنگی امور ثبت‌نام ازطریق سایت مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

·        حضور و غیاب، ارزشیابی و صدورگواهی شرکت درکارگاه‌ها

·        آنالیز و اعمال نظر ارزشیابی کارگاه وارسال به مدرسین کارگاهها و مدیر مرکز

·        بررسی گواهی‌های موجود  عضو هیات علمی در مسیر ارتقا و راهنمایی ایشان

·        صدورگواهی نهایی به منظورارتقاء اساتید

 

شماره تماس:    ۰۳۱۳۷۹۲۳۳۶۵     

                                     

پست الکترونیک:teimouri[@]‎edc.mui.ac.ir

 

آدرس: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، اتاق ۱۱۴

 

 

 

نام و نام خانوادگي: مریم کافی زاده نجف آبادی

 

مدرك تحصيلي: دیپلم

 

رشته تحصيلي: ادبیات و علوم انسانی

 

شرح وظايف:

·         تهیه لیست حضور و غیاب و ارزشیابی کارگاه‌های آموزشی، تایپ و صدور گواهی‌ها

·        بایگانی (گواهی های صادر شده و نامه‌ها)

·        ورودData و آنالیز ارزشیابی با نرم افزارSPSS

·         ورود اطلاعات اعضای هیات علمی در نرم افزارهای مربوطه

 

شماره تماس:     ۳۷۹۲۳۳۷۴

 

پست الكترونيك:  m.kafizadeh[@]‎yahoo.com

 

آدرس:دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، اتاق ۱۱۲