کارشناس مسئول واحد برنامه ریزی درسی

 

نام و نام خانوادگی:میترا دادمان

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد

 

رشته تحصیلی:مدیریت آموزشی

 

شرح وظایف:

·        کارشناسی موارد ارجاع شده از طرف شورای آموزشی قبل از طرح در کمیته برنامه ریزی درسی

·        کارشناسی مستندات ارسال شده برای ایجاد یا راه اندازی رشته های جدید

·        پیگیری موارد مصوب در کمیته برنامه ریزی درسی

·        هماهنگی تشکیل منظم جلسات با کمیته های برنامه ریزی درسی دانشکد ها

·        بررسی پیشنهاد ایجاد رشته های جدید بر اساس آیین نامه ها

 

پست الکترونیک:    dadman[@]‎nm.mui.ac.ir

 

شماره تماس:   ۳۷۹۲۳۳۶۸

 

آدرس: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، اتاق ۱۱۹