کارشناس مسئول واحد دانش پژوهی آموزشی

کارشناس مسئول

نام و نام خانوادگی:میترا دادمان

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی:مدیریت آموزشی

شرح وظایف:

  • تشکیل پرونده دانش پژوهی برای اساتید متقاضی بر اساس آیین نامه ارتقاء
  • ارائه مشاوره به اساتید در راستای آیین نامه دانش پژوهی
  • کارشناسی مستندات دانش پژوهی و پیگیری نواقص قبل از تشکیل کمیته
  • پیگیری فعالیتهای دانش پژوهی از طریق سایتmeded.behdasht.gov.ir
  • کارشناسی و داوری اطلاعات وارد شده در سایت و بررسی فعالیت دانش پژوهانه
  • هماهنگیبرگزاری کمیته دانش پژوهی
  • ارسال مصوبات کمیته دانش پژوهی به هیأت ممیزه و دانشکده مربوطه

پست الکترونیک:     dadman[@]nm.mui.ac.ir

شماره تماس:۳۷۹۲۳۳۶۸

آدرس: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، اتاق ۱۱۹