کارشناس واحد هماهنگی دفاتر توسعه آموزش

 

 

نام و نام خانوادگی:میترا دادمان

 

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد

 

رشته تحصیلی:مدیریت آموزشی

 

شرح وظایف:

نظارت بر فعالیتهای دفاتر توسعه دانشکده ها و بیمارستانها

کمک و مشاوره در برنامه ریزی فعالیتهای دفاتر توسعه

هماهنگی تشکیل جلسات هم اندیشی با مسئولین دفاتر توسعه دانشکده ها و بیمارستانها

بررسی گزارشات و صورت جلسات ارسالی از دفاتر توسعه و ارائه بازخورد در صورت نیاز

 

پست الکترونیک:     dadman[@]nm.mui.ac.ir

 

شماره تماس:۳۷۹۲۳۳۶۸