کارگاه اعتباربخشی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در راستای برنامه اعتباربخشی بین المللی، کارگاه اعتباربخشی مؤسسه ای بین المللی در تاریخ ۹۷/۴/۲۴ در تالار زیتون مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی  با شرکت اعضای هیأت علمی، کارکنان و مسئولان ستادی حوزه های معاونت آموزشی، پژوهشی، توسعه و فرهنگی- دانشجویی برگزار گردید. در این کارگاه شرکت کنندگان با مفاهیم اعتباربخشی و استانداردهای اعتباربخشی بین المللی آشنا شده و در گروههای کوچک چگونگی پیاده سازی این استانداردها را بررسی نمودند.