کارگاه و کلینیک روز دوم هفته آموزش

کارگاه دانش پژوهی آموزشی و کلینیک دانش پژوهی در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۹۷ توسط سرکار خانم دکتر نیکو یمانی در تالار زیتون مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی برگزار گردید.