کارگاه و کلینیک روز سوم هفته آموزش

کارگاه ارزشیابی بالینی Dops-MiniCEX  و کلینیک آموزشی و ارزشیابی بالینی در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۹۷ توسط سرکار خانم دکتر اطهر امید در سالن شهید مطهری بیمارستان الزهرا(س)  برگزار گردید.