کتابچه خلاصه مقالات نوزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کتابچه خلاصه مقالات نوزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی به پیوست ارائه شده است.

نویسندگان محترم خلاصه مقالات حداکثر ظرف مدت یک ماه تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه ۳۰ آبان ماه فرصت دارند تا در صورت تمایل اشکالاتی را که ناشی از انتقال محتوای خلاصه مقاله از سایت کتابچه همایش به وجود آمده است به این مرکز از طریق پست الکترونیکی edc@behdasht.gov.ir  اعلام نمایند تا نسبت به اصلاح آن اقدام شود. بدیهی است که اصلاحات علمی در این مرحله قابل انجام نخواهد بود.

کتابچه