برگزاری جلسه هم اندیشی دفاتر توسعه دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جلسه هم اندیشی edo ها دوشنبه ۲۸ خرداد ۹۷ در کلبه یادگیری با حضور مسئولین دفاتر توسعه، ریاست و اعضای مرکز مطالعات و توسعه برگزار گردید.

در این جلسه مواردی همچون چگونگی برگزاری جشنواره آموزشی شهید مطهری، گزارش برنامه عملیاتی دو دانشکده داروسازی و توانبخشی، ساختار و شرح وظایف و فرم گزارش دهی کمیته برنامه ریزی درس دفاتر توسعه دانشکده ها، اعتباربخشی موسسه ای بین المللی مطرح و به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.