رفتن به محتوای اصلی
x

واحد دانش پژوهی آموزشی

معرفی واحد 

از آنجا كه فعاليت هاي آموزشي بخش مهمي از رسالت مؤسسات آموزش عالي و قسمت عمده اي از فعالیتهای اعضاي هيأت علمي را تشكيل مي دهند، ضروري است تلاش و كوشش ايشان در اين عرصه نيز به نحو مناسب ارزش گذاري شود. فعالیت های نوآورانه (دانش پژوهي) انجام فعاليتي بديع در جهت حل مسأله، گسترش مرزهاي دانش و ورود به عرصه هاي جديد است.جايگاه و اهميت اين نوع فعاليتها در نظام آموزشي و پژوهشي دانشگاه بر همگان مبرهن بوده و حمايت از اين نوع فعاليتها از رسالتهاي اصلي هر نظام آكادميك مي باشد. واحد دانش پژوهی آموزشی به عنوان یکی از واحدهای مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی در زمینه بررسي و كارشناسي فعالیتهای دانش پژوهی آموزشی اعضای هیأت علمی، و ارايه گزارش به كميته دانشگاهي دانش پژوهي دانشگاهی، ارائه پیشنهاد در خصوص راهكارهاي گسترش و ارتقاي دانش پژوهي آموزشي در دانشگاه،اطلاع رساني و آموزش در زمينه دانش پژوهي در سطح دانشگاه و  مديريت فعاليت هاي نوآورانه انجام وظیفه می نماید.