دبیرخانه

مسئول دبیرخانه:

نام و نام خانوادگي: عليرضا رفيعي

مدرك تحصيلي: كارشناسي

رشته تحصيلي: مهندسي كشاورزي

شرح وظايف:

-مسئولیت دبيرخانه و بايگاني و اتوماسيون اداري

-ثبت نامه‌های ارسالی و دریافت و اسکن نامه‌های فیزیکی وارده

-تهیه پیش نویس نامه در کارتابل الکترونیک برای مدیران مرکز

-جستجو و تحویل گواهی‌های نهایی پنچ ساله آموزش مداوم پزشکان و گواهی‌هاو نامه های دانشجویان

شماره تماس:۳۷۹۲۳۳۵۹

پست الكترونيك:salaman.‎140[@]gmail.com

آدرس: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، طبقه همکف، اتاق ۱۰۵

 

 

 

مسئول نامه رسانی:

نام و نام خانوادگي: حامد سپياني

مدرك تحصيلي: ديپلم

رشته تحصيلي: ادبيات و علوم انساني

شرح وظايف:

-دریافت نامه‌ها و نشریات، پرونده‌ها، احکام، دعوتنامه‌ها، روزنامه‌ها، کتب، جزوات، امانات و توزیع آنها بین افراد واحدهای مختلف و اخذ رسید در صورت لزوم

-اقدام به پست کردن نامه‌ها و یا ارسال محمولات و امانات از طریق شرکت پست

-تحویل و ثبت مشخصات انواع نامه‌ها، مدارک و احکام مهم محرمانه و فوری و نظایر آنها

شماره تماس: ۳۷۹۲۳۳۵۹

پست الکترونیک:-                                          

آدرس: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، طبقه همکف، اتاق ۱۰۵

 

 

 

 

 

مسئول تایپ:

نام و نام خانوادگي:الهام ریاضی

مدرك تحصيلي: دیپلم

رشته تحصيلي: علوم تجربی

شرح وظايف:

-تایپ انواع نامه‌‌های اداری و متون

-تهیه پیش‌نویس‌های لازم جهت کارتابل الکترونیک

شماره تماس:۳۷۹۲۳۳۷۴

پست الكترونيك: -

آدرس: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، طبقه همکف، اتاق ۱۱۲

 

 

همکار تایپ

نام و نام خانوادگي: مریم کافی زاده

مدرك تحصيلي: دیپلم

رشته تحصيلي: علوم انسانی

شرح وظايف:

-تایپ انواع نامه‌‌های اداری و متون

-تهیه پیش‌نویس‌های لازم جهت کارتابل الکترونیک

شماره تماس:۳۷۹۲۳۳۷۴

پست الكترونيك: m.kafizadeh[@]yahoo.com

 

 

آدرس: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، طبقه همکف، اتاق۱۱۲

 

 

 

 

مسئول زیراکس:

نام و نام خانوادگي: اصغر اباذری

مدرك تحصيلي: -

رشته تحصيلي: -

شرح وظايف:

-تکثیر انواع فرم، جداول، نامه، جزوه، نشریه و سایر اوراق به تعداد مورد نیاز مطابق سفارشات ارجاعی

-شمارش، دسته‌بندی، بسته‌بندی، چسب‌زنی و دوخت و برش اوراق تکثیر شده طبق دستور

-نظارت مداوم بر طرز کار کلیه دستگاهها و وسایل و لوازم پلی کپی و نظایر آن و گزارش تعمیرات مورد نیاز و انجام تعمیرات جزئی

شماره تماس:۳۷۹۲۳۳۷۲

پست الكترونيك:-

آدرس: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، طبقه همکف، اتاق ۱۱۶