واحد کارگزینی

واحد کارگزینی

مسئول کارگزینی معاونت آموزشی

نام و نام خانوادگی: مینو حیدری کایدان

مدرک تحصیلی:کارشناسی

رشته تحصیلی:تاریخ

شرح وظایف:

  • انجام کلیه مکاتبات اداری
  • صدور احکام حقوقی
  • نظارت بر حضور و غیاب
  • ارزیابی عملکرد کارکنان

تلفن:۰۳۱۳۷۹۲۸۵۲۴

آدرس: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ساختمان شماره ۲، طبقه اول، اتاق ۳۱۲

 

 

 

 

 

 

 

رابط کارگزینی

نام و نام خانوادگی:آزیتا توکلی

مدرک تحصیلی:کارشناسی

رشته تحصیلی:مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

شرح وظایف:

-           انجام اقدامات لازم در زمینه دریافت، تفکیک و توزیع احکام مربوط به پرسنل و ارسال آن به حسابداری، کارگزینی، مستخدم

-           تنظیم لیست گواهی حقوق، هزینه لباس، حق مسکن، عیدی و ارسال آن به حسابداری

-           انجام ارزشیابی سالیانه پرسنل مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

-           انجام امور مربوط به حضور و غیاب و مرخصیهای پرسنل مرکز

-           انجام امور مربوط به حضور و غیاب و مرخصیهای اعضاء هیات علمی

-           ارسال حضور و غیاب دانشجویان آموزش پزشکی به واحد آموزش پزشکی

-           پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی آنان و پیگیری موارد آنها

پست الکترونیک:     Az.tavakoli[@]‎yahoo.com

شماره تماس:۳۷۹۲۳۳۷۱

آدرس:دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، طبقه همکف، اتاق ۱۱۸